štvrtok 29. júna 2017

Kódexy správania


Nariadenie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („GDPR“) prináša novú možnosť čiastočnej samoregulácie zo strany prevádzkovateľov a sprostredkovateľov vo forme tzv. kódexov správania.

1.   Čo sú to kódexy správania?

Kódexy správania budú v zásade nezáväzné[1] súbory pravidiel v oblasti ochrany osobných údajov vyvinuté združeniami alebo inými subjektami zastupujúcimi určité kategórie prevádzkovateľov a sprostredkovateľov.
 
2.   Aký je účel a funkcia kódexov správania

Jednotliví prevádzkovatelia a sprostredkovatelia pôsobia v rôznych sektoroch, spracúvajú rôzne kategórie osobných údajov s rôznou úrovňou „citlivosti“, v rôznom kvantitatívnom rozsahu a rozdielnym spôsobom. Inými slovami povedané, iné osobné údaje, v inom rozsahu a iným spôsobom spracúva na jednej strane banka a na druhej strane podnikateľ, ktorý predáva drobný tovar a má jedného zamestnanca. Ustanovenia GDPR sú však v mnohých prípadoch veľmi všeobecné, keďže ich účelom je vytvoriť komplexnú reguláciu pre ochranu osobných údajov a nedostatočne rozlišujú medzi povinnosťami rôznych druhov prevádzkovateľov, predovšetkým s ohľadom na potenciálne riziká vyplývajúce zo spracúvania osobných údajov dotknutých osôb.

Účelom kódexov správania je prispieť k správnemu uplatňovaniu GDPR berúc do úvahy osobitné črty rôznych sektorov podnikania. Medzi základné funkcie spomenutých kódexov teda možno zaradiť: 

a) vytvorenie samoregulačného mechanizmu pre jednotlivé sektory, ktoré si môžu prostredníctvom svojich spoločných zástupcov vypracovať kódexy správania upresňujúce ich povinnosti v súlade s GDPR; 

b) vytvorenie „best practices“ pre spracovanie osobných údajov v jednotlivých sektoroch; 

c) zabezpečenie podkladu pre vznik záväznej regulácie v danom sektore.
 
 3.   Kto vypracúva kódexy správania

GDPR ponecháva vypracovanie kódexov správania na „združeniach alebo iných subjektoch zastupujúcich určité kategórie prevádzkovateľov a sprostredkovateľov“. Nie je presne stanovené, o aké združenia má ísť, a aké kategórie prevádzkovateľov a sprostredkovateľov majú byť vytvorené.

Keďže ide o samoreguláciu, je na prevádzkovateľoch a sprostredkovateľoch, či kódexy správania vytvoria, a aké spoločné združenie za týmto účelom využijú. Z praktického hľadiska bude samozrejme vhodné, aby takéto združenie zastupovalo záujmy a požiadavky tých subjektov, ktorí spracúvajú podobné kategórie osobných údajov podobným spôsobom (napr. poskytovatelia cloudových služieb, banky, poisťovne, subjekty pôsobiace vo farmaceutickom priemysle a pod.).

4.   Sú kódexy správania záväzné?

Kódexy správania vo všeobecnosti záväzné nebudú, ich cieľom je predovšetkým vytvárať „best practices“ a usmernenia pre daný sektor. GDPR však reguluje postup, na základe ktorého Európska komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov rozhodnúť, že určitý kódex správania, ktorý sa týka spracovateľských činností vo viacerých štátoch, sa stane všeobecne záväzný.

5.   Budú kódexy správania nejakým spôsobom kontrolované alebo schvaľované?

Pri kódexoch správania ide o čiastočnú samoreguláciu, pričom GDPR upravuje kontrolný mechanizmus pre ich fungovanie.

Vo všeobecnosti platí, že návrhy kódexov správania je potrebné predkladať príslušnému dozornému orgánu na schválenie.  

6.   Čo budú kódexy správania znamenať pre prevádzkovateľov a sprostredkovateľov?

Pokiaľ nepôjde o záväzné kódexy správania (pozri bod č. 4), bude na prevádzkovateľoch a sprostredkovateľoch, či sa k určitému kódexu „pripoja“ a budú dodržiavať jeho ustanovenia. Pokiaľ sa tak rozhodnú, budú podliehať monitorovaniu zo strany akreditovaného subjektu.

V prípade porušovania kódexu budú mať akreditované subjekty oprávnenie prevádzkovateľom resp. sprostredkovateľom pozastaviť členstvo alebo ich z kódexu vylúčiť.

7.   Kedy budú vytvorené kódexy správania a odkedy začnú platiť?

Je na prevádzkovateľoch a sprostredkovateľoch (resp. subjektoch, ktoré ich združujú), či a kedy dôjde k vypracovaniu kódexu správania pre daný sektor. Uvedená otázka je ponechaná v plnej miere na samoregulácii.

Výhodou vypracovania a „pridania sa“ ku kódexu správania bude bližšia špecifikácia konkrétnych ustanovení GDPR (napr. vo vzťahu k oprávneným záujmom, ktoré prevádzkovatelia sledujú v konkrétnych situáciách; spôsobu pseudonymizácie osobných údajov; uplatňovaniu práv dotknutých osôb a pod.). Pokiaľ sa teda daný prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ pridá k určitému kódexu správania, mal by mať väčšiu mieru právnej istoty, že spĺňa príslušné požiadavky GDPR. Rovnako môže takýto prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ skutočnosť, že sa pridal ku kódexu správania využívať v rámci svojho marketingu na uistenie dotknutých osôb, že spĺňa štandardy uvedené v kódexe.


Tento článok slúži len ako všeobecná informácia a nenahrádza právne poradenstvo v konkrétnej veci.


[1] Existuje možnosť, že určité kódexy správania nadobudnú všeobecnú záväznosť, a to za podmienok uvedených nižšie.

Žiadne komentáre: