utorok 30. mája 2017

Úvodné slová k novej úprave ochrany osobných údajov


Od 25. mája 2018 sa v celej Európskej únii začne uplatňovať nové Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) [Nariadenie].

Nariadenie predstavuje výraznú zmenu v úprave ochranných údajov v Európskej únii, ktorá po smernici č. 95/46/ES pristúpila k jednotnej úprave v rámci celej. Až na niektoré výnimky bude teda úprava ochrany osobných údajov zjednotená pre celú EÚ.

Z najdôležitejších zmien, ktoré Nariadenie prinesie, uvádzame nasledovné:
  
  • Nariadenie má širokú územnú pôsobnosť (vzťahuje sa za stanovených okolností aj na spracovanie osobných údajov prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom usadeným mimo EÚ); 
  • zavedenie oznamovacej povinnosti pri porušení ochrany osobných údajov; 
  • povinnosti súvisiace s právom na zabudnutie a prenosnosť osobných údajov; 
  • zavedenie kódexov správania a certifikácie; 
  • cezhraničné spracúvanie osobných údajov bude dominantne podliehať hlavnému dozornému orgánu, ktorý bude určený na základe hlavnej prevádzkarne prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. 
  • Nariadenie zavádza možnosť udelenia vysokých pokút – až do 4% celkového svetového obratu porušiteľa.

Napriek tomu, že do začiatku aplikácie Nariadenia zostáva ešte pomerne dlhý čas, vzhľadom na podstatné zmeny, ktoré prináša, je potrebné sa s ním oboznámiť s dostatočným predstihom.

Budeme sa snažiť postupne prinášať informácie ohľadom jednotlivých inštitútov upravených v Nariadení.

Žiadne komentáre: